Dagelijks Woord

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wijzelven van God vertroost worden. -- 2 Korintiers 1:3-4

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Mattheus 6:5-15


Calvijn citeert Jakobus (Jak. 5:17) als hij over Elia spreekt: Elia, een mens als wij, en hij badeen gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde gedurende 3,5 jaar. Enhij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde gaf haar vrucht. Daarmee wordt aan Elianiet een bijzonder voorrecht toegeschreven, maar laat Jakobus zien wat de kracht is vangebed, opdat het ons zou opwekken om op dezelfde manier te bidden.Het gebed, opgevat in deze zin, bestaat uit twee delen: uit bede en dankzegging. Met onzegebeden leggen wij de begeerten van ons hart voor God neer om van zijn goedheid allereerstslechts datgene af te smeken wat tot zijn heerlijkheid dient en vervolgens hetgeenbevorderlijk is voor onze...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...