Welkom

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. (Hebree├źn 7:25)


Dit is een dierbaar woord! Hoe menig zuchtend hart heeft het verblijd! Het is vol van de rijkste vertroosting. Jezus leeft eeuwig; Hij is de grote Hogepriester. Hij heeft, door Zichzelf voor de zonden op te offeren, een eeuwige verzoening teweeggebracht, krachtens welke de grootste zondaar kan zalig worden. De krachtdadigheid van deze verzoening is onbegrensd; niemands toestand kan nu reddeloos zijn, geen zondaar behoeft te wanhopen. Er is vergeving door het bloed van Christus, vergeving voor de allergoddelooste; vergeving voor een ieder die er behoefte aan heeft en die haar om Christus en Zijns werks wil begeert te ontvangen.
Dit te betwijfelen is de waarheid van het Evangelie betwijfelen. Te vrezen dat God een zondaar, die Hem aanroept in de naam van Jezus, niet zou vergeven, bewijst dat wij het Evangelie noch verstaan, noch geloven. Jezus kan volkomen zalig maken van alle schuld. Hij heeft de voornaamste der zondaren vergeven, en dus voldoende bewezen dat Hij allen, die door Hem tot God gaan, kan zalig maken. Alle dingen zijn Hem mogelijk, want Hij is God; de verlossing van zondaren is voornamelijk Zijn werk, omdat Hij God en mens is; opdat Hij zondaren volkomen en voor eeuwig mocht zalig maken, stierf Hij in hun plaats en leeft voor eeuwig om voor hen te bidden.
Denk u eens een geval in, zo erg als u maar kunt; stelt u zich iemand voor, als beladen met alle zonden van alle zondaren uit zijn woonplaats; met alle zonden, met gedachten, woorden en werken, gedurende vijftig jaren in die stad bedreven; indien zo iemand door Jezus tot God ging, zou Jezus hem kunnen zalig maken? Voorzeker! En wel gemakkelijk, eervol en op een Gode verheerlijkende wijze. Indien u die zondaar was, lezer, en indien u uw zondige staat voelde, u van uw schuld bewust was, hoewel tienduizend angstvalligheden in uw hart oprezen en de meest sombere twijfelingen uw ziel kwelden, nochtans, indien u door Jezus tot God ging, zou Hij u onmiddellijk en voor eeuwig zalig maken. Hij kan en zal iedere zondaar die Hem aanroept, zonder uitzondering, zalig maken. Zijn dierbaar bloed reinigt van alle zonden. Hij kan volkomen zalig maken allen die door Hem tot God gaan. Van nature is iedere zondaar van God verwijderd; zondigen is God de rug toekeren en van Hem weglopen. De zondaar is, evenals de verloren zoon, in een ver land; hij is dwalende gelijk een verdwaald schaap; maar opdat hij tot God zou komen, wordt hij gewekt door de Heilige Geest. Nu ontdekt hij zijn ware staat en gesteldheid; hij denkt na, gevoelt, vreest en weet nauwelijks wat hij doen zal; hij komt tot zichzelf; zijn gedachten vestigen zich op God; het Evangelie biedt hem raad en hulp aan; er ontstaat in zijn gemoed een verlangen naar verzoening met God; hij wenst niet alleen vergeving en verlossing van de hel, maar ook om met God verzoend en bevriend, en dus voor de hemel gevormd te worden. Hij is gewillig gemaakt om in Gods weg tot God te komen, dat is: in de weg, in het Evangelie aangewezen; niet door de werken van zijn eigen uitvinding, maar door het geloof in het volmaakte werk van Christus; niet door de ceremonie├źn van de wet, noch door de hulp van een menselijk priesterdom, maar door Jezus Christus alleen. Zij die door Christus tot God komen, komen in het geloof aan Zijn dierbare belofte, en aangemoedigd door Zijn genadige uitnodiging; zij komen, hun zonden belijdende, en met de erkentenis dat zij de verdoemenis verdienen; zij komen, de zaligheid door Jezus Christus zoekende. Zij pleiten op Zijn bloed, op Zijn verdiensten, en koesteren de hoop van om Zijnentwil aangenomen te worden. Zij verloochenen ganselijk hun eigen ik, en vertrouwen alleen op Jezus. Zij stellen op niets buiten Hem hun betrouwen, noch verwachten iets van God, dan door Hem alleen; Hij is de Weg, waarlangs zij tot God naderen; Hij is de Pleitgrond, waarop zij zich voor God beroepen; Hij is de grote Hogepriester, aan Wie zij zich,ter verzoening met God, geheel overgeven. Zij komen met verloochening van zichzelf, zich afscheidende van de zondaren, en naderen tot God. Christus is machtig om dezulken zalig te maken; Hij is almachtig om hen te hemel te leiden.
James Smith

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit