Dagelijks Woord

En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. -- Galaten 5:16-18

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijnen Naam, Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. (Joh. 14:26)


De Pinkstergeest

Vooreerst een enkel woord over de persoon van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest te samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, behoef ik u niet te bewijzen, maar gij moet vasthouden de troost van Zijn belofte: Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Waarom de apostel Paulus aan alle leden van de gemeente toeroept: Weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is? (1 Kor. 6:19). Ja, die waarheid moeten...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...